Máy kiểm tra ngoại tệ Cashscan 520

Liên Hệ

  • Chuyên kiểm tra USD và EURO giả, siêu giả
  • Đếm tổng số tờ, tổng số tiền mệnh giá tờ tiền
  • Có máy in kết nối in tổng số tờ tổng số tờ, in seri từng tờ, ngày tháng in.