Sơ đồ tổ chức

Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư An toàn Kho quỹ & Thương mại Hà Nội ( HANOI TRADSAEQ., JSC ) là công ty hoạt động theo hình thức quản lý tập trung bao gồm Giám đốc, phó giám đốc điều hành quyết định các công việc chung và các trưởng phòng chuyên trách chịu trách nhiệm về công việc cho từng phòng ban.


  • Giám đốc:
  • Chức vụ: Giám đốc điều hành.
  • Số điện thoại:
  • Email:
  • Quyết định các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh hàng ngày của công ty.
  • Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ công ty.
  • Bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý, các bộ phận trong công ty.
  • Khen thưởng, xử lý các sai phạm của các thành viên trong công ty
  • Quyết định lương, thưởng, phụ cấp đối với các thành viên trong công ty.