Máy đếm tiền Cashscan CS-900A

Liên Hệ

  • Đếm tự động bằng mắt cảm ứng.
  • Tự động nhận các mệnh giá.
  • Phát hiện tiền giả, siêu giả.
  • Chế độ đếm cộng dồn.
  • Ấn định số tờ cần đếm(PRESET + 10;+1).